Mieszkania do wynajęcia Kraków Regulamin serwisu internetowego
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://dowynajeciakrakow.pl polegających w szczególności na zamieszczaniu i wyszukiwaniu ogłoszeń wynajmu nieruchomości dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych przez nich informacji, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika z tym związane oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
  2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Damian Szymczuk, działający pod adresem: 31-571 Kraków, ul. Stanisława Lema 24/17 .
  3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług w ramach Serwisu.
  4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Serwisu oraz wygląd i treść Serwisu, stanowią jego wyłączną własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 2. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio:

  1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług https://dowynajeciakrakow.pl;
  2. Usługodawca - Damian Szymczuk, działający pod adresem: 31-571 Kraków, ul. Stanisława Lema 24/17
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną na podstawie przepisów ustawy, która korzysta z usług Serwisu świadczonych przez Usługodawcę oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
  4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
  5. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
  6. Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem: https://dowynajeciakrakow.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Usługodawca świadczy Użytkownikom usługi;
  7. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące wynajmu lub najmu nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
  8. Importer ogłoszeń- funkcja Serwisu pozwalająca na wprowadzenie do niego ogłoszeń utworzonych w aplikacji zewnętrznej, nieoferowanej przez Usługodawcę;
  9. Konto FTP- usługa transmisji plików typu klient- serwer, pozwalająca na transmisję plików do Serwisu bez jego odwiedzania;
 1. Ogólne warunki korzystania z usług
  1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
   1. ukończyła lat 16 (szesnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie,
   2. która zaakceptowała Regulamin.
  2. Użytkownik zobowiązany jest podać w Serwisie wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których Serwis ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
  4. Usługi świadczone w ramach Serwisu są nieodpłatne lecz wymagają aktywacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcji Serwisu.
  5. W przypadku wprowadzenia odpłatności za korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu, Usługodawca wyraźnie poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu odpłatności w odpowiednim terminie, umożliwiając Użytkownikowi podjęcie decyzji o dalszym korzystaniu z Serwisu za odpłatnością lub wypowiedzeniu z usług Serwisu. W przypadku rezygnacji Użytkownika z dalszego korzystania z Serwisu w związku z wprowadzeniem odpłatności, ogłoszenia dotychczas zamieszczone w Serwisie pozostaną w nim do chwili upłynięcia 1 miesiąca od momentu ich emisji W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli kontynuacji Umowy, ogłoszenia emitowane w Serwisie przed wprowadzeniem odpłatności pozostaną tam na poprzednich warunkach w okresie 1 miesiąca od emisji, a dalsza emisja odbywać się będzie za odpłatnością.
  6. Serwis umożliwia Użytkownikom założenie Konta dla lepszego zarządzenia treścią Ogłoszenia m.in. wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą.
  7. Założenie Konta stanowi warunek konieczny dla korzystania z niektórych funkcji Serwisu: funkcji Importera ogłoszeń, funkcji dodawania ofert do ulubionych, funkcji wysyłania wiadomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu, przy czym wysyłanie widomości pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy obaj Użytkownicy dokonali rejestracji Konta w Serwisie.
  8. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z funkcji Serwisu, jaką jest wysyłanie wiadomości do innych Użytkowników, powiadomienie o wysyłanej wiadomości e-mail zostanie przekazana innemu Użytkownikowi na jego adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta.
  9. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z funkcji Importer ogłoszeń. Korzystanie z funkcji Importer ogłoszeń możliwe jest po rejestracji Konta oraz założeniu Konta FTP. Funkcja Importer ogłoszeń ma na celu ułatwienie Użytkownikom, w tym użytkownikom profesjonalnym importu do Serwisu ogłoszeń stworzonych w aplikacjach zewnętrznych, nieoferowanych przez Usługodawcę. Instrukcja aktywacji i korzystania z Importera ogłoszeń dostępna jest po kliknięciu w [link].
  10. Instrukcja korzystania z funkcji Importer ogłoszeń stanowi część Regulaminu oraz integralną część Umowy w przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej funkcji Serwisu.
  11. W celu rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu – zamieszczania ogłoszeń - Użytkownik winien:
   1. wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu, w tym umieścić treści ogłoszenia (tj. wypełnić co najmniej pola wskazane jako obowiązkowe), oraz
   2. dokonać aktywacji ogłoszenia za pośrednictwem wysłanego na wskazany w formularzu adres e-mail linku aktywacyjnego, zawierającego niezbędne dane o treści ogłoszenia i inne wymagane prawem informacje.
  12. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia, przy czym treść, w tym dołączone do niego zdjęcia (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), powinny w jasny sposób nawiązywać do przedmiotu ogłoszenia i opisywać go w sposób dokładny i rzetelny, oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z lokalizacją przedmiotu ogłoszenia czy ceną.
  13. Pojedyncze ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości i w tym samym czasie nie ma możliwości zmiany treści lub parametrów ogłoszenia prowadzącego do zmiany nieruchomości, której dotyczy dane ogłoszenie.
  14. Obok treści ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail Użytkownika ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.
  15. Uruchomienie emisji ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 1 godziny od aktywacji.
  16. W ramach ogłoszenia zabronione jest umieszczenie przez Użytkowników w tytule lub opisie ogłoszenia propozycji sprzedaży, adresów stron www oraz zamieszczanie w tytule ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego.
  17. W okresie emisji ogłoszenia, poza modyfikacją typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie oraz z zastrzeżeniem pkt. III ust. 14 Regulaminu, Użytkownik może dowolnie zmieniać, w tym usuwać ogłoszenie.
  18. Lokalizacja wprowadzona do formularza inicjującego zamieszczenie ogłoszenia ma charakter orientacyjny i może po emisji ogłoszenia okazać się niedokładna. Powyższa (ewentualna) niedokładność związana jest z faktem używania przez Serwis dla lokalizacji nieruchomości serwisu zewnętrznego- Google Maps. W przypadku gdy po emisji ogłoszenia lokalizacja okaże się błędna, Użytkownik może poprawić treść ogłoszenia ręcznie.
  19. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, jednakże Usługodawca zastrzega, że ogłoszenie Użytkownika może być usunięte z Serwisu w przypadku emisji trwającej dłużej niż przez okres 1 miesiąca, lub gdy publikacja ogłoszenia narusza prawo, Regulamin oraz prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.
  20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w zakresie terminu świadczenia usług. W takiej sytuacji Usługodawca wprowadzi funkcjonalność polegającą na przypomnieniu o końcu terminu świadczenia usług, dzięki której Użytkownicy będą mogli przedłużyć termin świadczenia.
  21. Pobieranie lub wykorzystywanie materiałów w ramach Serwisu wymaga każdorazowo zgody administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 2. Reklamacje i prawa odstąpienia
  1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Serwisu, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
   1. na adres siedziby Serwisu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: [email protected] .
  2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
  3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
  4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Serwis stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Serwisu.
  5. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy w przedmiocie świadczenia usług, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania linku do aktywacji ogłoszenia. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Usługodawcę zostało rozpoczęte.
  6. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć zawartą z Usługodawcą umowę w przedmiocie świadczenia usług w przypadku, gdy Usługodawca wprowadzi odpłatność za świadczenie usług w ramach funkcji z których Użytkownik korzystał dotąd nieodpłatnie. O wprowadzeniu odpłatności za korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu Użytkownik poinformowany zostanie wyraźnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, a Usługodawca umożliwi Użytkownikowi podjęcie decyzji o dalszym korzystaniu z Serwisu za odpłatnością lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług. W przypadku rezygnacji Użytkownika z dalszego korzystania z Serwisu w związku z wprowadzeniem odpłatności, ogłoszenia dotychczas zamieszczone w Serwisie pozostaną w nim aktywne do chwili upłynięcia 1 miesiąca od momentu emisji ogłoszenia. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli kontynuacji Umowy, ogłoszenia emitowane w Serwisie przed wprowadzeniem odpłatności pozostaną tam na poprzednich warunkach w okresie 1 miesiąca od emisji, a dalsza emisja odbywać się będzie za odpłatnością.
 3. Polityka ochrony prywatności
  1. Administratorem danych, podanych przez Użytkownika w ramach świadczenia usług przez Serwis jest Usługodawca.
  2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies, jak również prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu zostały opisane w polityce prywatności i stosowania cookies Serwisu [link] .
 4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
  1. Dla korzystania z usług Serwisu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
   1. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
   2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
   3. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, standardowy system operacyjny;
   4. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
   5. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  2. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy, Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
  3. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin może ulegać zmianom w dowolnym momencie wobec zmiany warunków świadczenia usług Serwisu i obowiązujących przepisów prawa.
  2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na stronie Serwisu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług Serwisu rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
  5. Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór rozstrzygnięciu w ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Możliwe jest:
   1. skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
   2. skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów, złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

   Więcej informacji dotyczących rozwiązywania sporów Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

  6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  7. Aktualna wersja treści Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego jest zawsze dostępna jest w siedzibie Administratora oraz może zostać przesłana na życzenie użytkownika e-mailem.

Kraków, dnia 15 czerwca 2020 r.