Mieszkania do wynajęcia Kraków Polityka prywatności i stosowania Cookies
 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Korzystanie z serwisu do WYNAJĘCIA Kraków ("Serwis") może wiązać się z potrzebą przekazania danych osobowych Użytkownika, których administratorem jest Damian Szymczuk, adres: 31-571 Kraków, ul. Stanisława Lema 24/17 ("Administrator" ).
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres 31-571 Kraków, ul. Stanisława Lema 24/17.
 2. GROMADZONE DANE
  1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, dane kontaktowe Użytkownika (adres e-mail, numer telefonu, adres), imię i nazwisko użytkownika, firma Użytkownika, numer NIP Użytkownika, dane wskazane w treści ogłoszenia, a także inne podobne informacje. Powyższe dane będziemy wykorzystywali w celu wykonania transmisji komunikatów w Serwisie, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Użytkownika.
  2. Niezależnie od powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych towarów lub usług, jak też do personalizowania treści i reklam towarów i usług naszych reklamodawców w ramach remarketingu. Dane zebrane automatycznie mogą służyć do profilowania. Dane takie wykorzystywać możemy także do badania ruchu na stronach naszego Serwisu, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu, ich poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nim zamieszczanych.
  3. Jeśli Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego na stronie Serwisu, korzysta z funkcji wysyłania wiadomości e-mail za pomocą Serwisu lub wysyła wiadomości mailowe na adresy podane w Serwisie, to mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Podanie przez Użytkownika ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Użytkownika czynności lub w celu przekazania informacji, o które poprosi – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
 3. PODSTAWY PRZETWARZANIA
  1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pobrane dane zachowywane są w ścisłej poufności i wykorzystywane jedynie do celów, o których Użytkownik został poinformowany.
  2. Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych osobowych Użytkownika może być:
   1. zgoda Użytkownika;
   2. zawarta umowa którą jest świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w poszczególnych regulaminach Serwisu;
   3. obowiązek prawny;
   4. prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią, w szczególności własne cele marketingowe polegające na dopasowaniu treści i reklam w Serwisie i w Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

  Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

  1. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej zawrzeć lub jej wykonać.
  2. W sytuacji, gdy pozyskujemy zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) lub w oparciu o uzasadniony interes, ma również prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 4. ODBIORCY DANYCH
  1. Dane osobowe i eksploatacyjne Użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym. Odbiorcami danych mogą być:
   1. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
   2. podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
   3. inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie;
   4. organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
   5. osoby, z którymi podejmie kontakt Użytkownik za pośrednictwem Serwisu (formularz kontaktowy, funkcja wysyłania wiadomości e-mail przez zarejestrowanych Użytkowników Serwisu).
   6. zgodnie z wolą i wyborem Użytkownika grupie Facebook, poprzez zamieszczenie ogłoszeń na stronie Facebook Serwisu Mieszkania do wynajęcia Krakóworaz na grupach Facebook związanych z najmem nieruchomości na terenie Krakowa.
  2. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, będziemy korzystali ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.
  2. Za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać dane Użytkownika do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie (z zastrzeżeniem zdania następnego). Przy czym, po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 3 lat.
  3. W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie wówczas będziemy przetwarzać dane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym");
   2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych w celach marketingu bezpośredniego;
   3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
   4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Użytkownika oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, posiada on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, można skorzystać z maila kontaktowego wskazanego na wstępie niniejszej Polityki.
  3. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE
  1. W Serwisie zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów.
  2. Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością.
  3. Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych Użytkownikowi.
 8. PLIKI "COOKIES"
  1. Serwis używa "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. "Cookies" ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
  5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to" i publikacja treści w serwisie Facebook).
   5. "statystyczne" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
  6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia "cookies" poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami "cookies"dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
  7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
  8. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.
 9. POWIADOMIENIA TELEFONICZNE.
  1. Serwis umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie na telefon różnej treści powiadomień związanych z użytkowaniem Serwisu.
  2. Aby wysyłanie powiadomień na telefon Użytkownika było możliwe, Użytkownik musi wyrazić na to zgodę. Wyrażając zgodę na otrzymywanie powiadomień na telefon Użytkownik może wybrać rodzaj powiadomień, które chce otrzymywać, reszta powiadomień pozostanie w takim przypadku nieaktywna.
  3. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie powiadomień z Serwisu może zostać
   w każdej chwili wycofana poprzez wyłączenie funkcji powiadomień.
 10. BEZPIECZEŃSTWO
 11. Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić dane Użytkowników przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

 12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca odpowiedzialny jest wówczas jedynie za bezpieczeństwo transferu danych.

 14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 15. Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie.

  Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

Zobacz poprzedni dokument: Polityka prywatności i stosowania Cookie